struggling

  1. Capt. Charlie Payne
  2. SchokoDonut
  3. SuperVenom
  4. awhipps
  5. Flashfire07
  6. Sasha Mayorov
  7. KateEnglund