Love Triangle :3

Published by Ali Lorenton in the blog Ali Lorenton's blog. Views: 133

The Characters :)Maeda Atsuko
Kojima Haruna
Takahashi Minami
Mariko Shinoda
Itano Tomomi
Ken Miyake
Hiroshi Nagano
Jun Matsumoto
Sho Sakurai
Jin Akanishi

Author's Note :) :


Hey Japanese Fans Are You Ready?
You need to be logged in to comment