Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
 1. The Characters :)  Maeda Atsuko
  Kojima Haruna
  Takahashi Minami
  Mariko Shinoda
  Itano Tomomi
  Ken Miyake
  Hiroshi Nagano
  Jun Matsumoto
  Sho Sakurai
  Jin Akanishi

  Author's Note :) :


  Hey Japanese Fans Are You Ready?